Sunday, October 5, 2014

Lật Trang Kỷ Yếu - Trầm Vân

Bài thơ lấy ý từ bài "Thiên Niên Kỷ Yếu" của tác giả NPN
No comments:

Post a Comment