Friday, June 3, 2016

Quốc Ca VNCH Do Các Học Sinh Trung Học Mỹ Hát

Ông giáo sư dy nhc ca trường Mỹ chọn bài quc ca ca VNCH cho học sinh Mỹ trình din. 

No comments:

Post a Comment