Saturday, February 8, 2020

Nhắc Ông Thần Tài: Ông Thần Tài Thân Mến Ông Đã Quên Ngày Nầy 02/02/2020 Rồi Sao - Huỳnh Chiểu Đẳng


London (CNN) — Today is a very special occasion -- the date is a palindrome, meaning it is the same when read forwards and backwards. It is February 2, 2020, or 02/02/2020, in both the MM/DD/YYYY format and the DD/MM/YYYY format. At just after 2 a.m., it was 02:02:20 on 02/02/2020. This is the on... View the article. https://flip.it/zBclgk


(máy dịch:) Luân Đôn (CNN) Hôm nay là một dịp rất đặc biệt - ngày là một palindrome, có nghĩa là nó giống nhau khi đọc xuôi và đọc ngược.
Đó là ngày 2 tháng 2 năm 2020, hoặc 02/02/2020, ở cả định dạng MM / DD / YYYY và định dạng DD / MM / YYYY. Chỉ sau 2 giờ sáng, đó là 02:02:20 ngày 02/02/2020. Đây là lần duy nhất một ngày như vậy sẽ xảy ra trong thế kỷ này. 
Ngày palindrom trước đó đã đến trong 909 năm trước vào ngày 11/11/1111.. Tiếp theo sẽ đến trong 101 năm vào ngày 12/12/2121 và sau đó sẽ không có ngày nào khác cho đến ngày 03/03/3030. 
Khoa Toán của Trường Solihull đã viết trên Twitter: "Hôm nay là Ngày Palindrom ở tất cả các định dạng ngày (Anh, Mỹ, ISO). Đây cũng là một ngày nhạt nhẽo trong năm (33) và có một số ngày còn lại trong năm ( 333). Khá là một ngày độc đáo! "

HCD: Tôi lấy hình ông Thần Tài xấu trai của người Hoa là vì mỗi khi có ngày đặc biệt như trên thì có con vịt gởi qua email bảo mua vé số bảo đủ thứ chuyện phải làm, trong 7 ngày trong 9 ngày sau tiền vô như nước. Nay ông Thần Tài quên ngày nầy, cũng y như quí vị lốc cốc tử HongKong đầu năm nào cũng xủ quẻ đoán những biến cố quan trọng, năm nay mấy ổng nhìn không ra dịch bịnh do virus Corona. 

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment