Friday, June 5, 2015

D- Day Anniversaire 6 Juin - Normandie Pour La Vie

Chiến tranh để hòa bình. Tàn phá để xây dựng. Ngày xưa đổ nát tan hoang, ngày nay huy hòang tráng lệ. Mời xem Normandie ngày nay.

No comments:

Post a Comment