Saturday, February 4, 2017

Job Mới Của Tổng Thống OBAMA

Vừa mới ra khỏi NHÀ TRẮNG đúng một tuần, Tổng Thống OBAMA phải bán SẦU RIÊNG nuôi con ăn học!! Thảm ghê chưa?!

Lượm trên mạng

1 comment: