Friday, January 6, 2017

Khai Thác Dầu Đá Phiến Như Thế Nào? (Với Phụ Đề Tiếng Việt)

Chia sẻ cùng các bạn một video clip tìm hiểu về kỹ thuật khai thác xăng dầu từ đá phiến.

Mời các bạn xem qua để mở rộng sự hiểu biết về kỹ thuật mới mà Hoa Kỳ đã làm thay đổi giá dầu trên thế giới, và làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới về sức ép của xăng dầu.

Trước nay chỉ đọc được các bài viết lý thuyết về kỹ thuật khai thác xăng dầu từ đá phiến nên cũng khó hình dung và nắm bắt rõ vấn đề, hôm nay được xem video này thấy tận mắt các quy trình công nghệ khai thác dầu từ đá phiến thì như người mù được điểm nhãn. Quả thật bội phục trí tuệ của nhân loại....
Xem  movie  nầy để biết  cách  khai  thác dầu kỹ thuật mới  của  Mỹ .

Quá trình khai thác dầu đá phiến bằng phương pháp thủy lực phân rã.

No comments:

Post a Comment