Thursday, February 21, 2019

Lá Thư Pleime - Lê Anh Tuyến

Thiếu úy Nhảy Dù Lê Anh Thái tử trận khi tái chiếm Cổ thành Quảng Trị 1972. Khi được đơn vị giao hoàn xác con, người cha là Lê Anh Tuyến đã tìm thấy một lá thư viết gởi bạn chưa kịp gởi trong những di vật còn lại của con. Ông phổ lá thư đó thành bài thơ sau đây tựa đề là LÁ THƯ PLEIME vì Thiếu úy Lê Anh Thái đã viết từ khi còn ở Pleime cho đến khi chuyển quân đến Quảng Trị vẫn chưa kịp gởi.


“Mày nghĩ, tụi mình như cánh gió
Ai đi nhốt gió được bao giờ!”…

No comments:

Post a Comment