Monday, March 2, 2015

7 Year Old Girl Karate Master - Incredible Kankudai Demo

Mời xem bé gái 7 tuổi biểu diễn những đường quyền Karate thần sầu như võ sư chuyện nghiệp

No comments:

Post a Comment