Friday, August 14, 2015

Một Đóa Hoa Tàn - Phong Lan


Một đóa hoa tím đã rụng tàn
Tiễn người thi sĩ Nguyễn Hữu Loan
Một đời thanh bạch quân tử đá
Hai vợ đỏ duyên lão sư nhân
Gánh đá vá trời đời đạm bạc
Dời non thồ sỏi sống thanh nhàn
Tiếng thơm muôn thuở như danh tướng
Dù kiếp phù sinh chỉ thường dân

Dù kiếp phù sinh chỉ thường dân
Cốt cách tiên nhân ẩn cư nhàn
Đá cứng chân mềm vun vai gánh
Tâm an phúc lạc quả sĩ nhân
Tiếng vang khắp nước chiều biền biệt
Đồi Tím Hoa Sim Thơ Hữu Loan
Thương tiếc tài hoa vừa rơi rụng
Như đóa lan hương phải héo tàn

  Phong Lan   AD  4
Melbourne   29/03/10

Kính tiễn một tài hoa vừa ra đi ngày 18/03/10

No comments:

Post a Comment