Monday, May 2, 2016

Cá Rơi... Tombe Le Poisson!

Bài Tombe la neige của Pháp dưới thời VNCH được dịch là "Tuyết rơi", một hình ảnh nên thơ, lãng mạn nhưng khi tới tay Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã trở thành "Cá rơi" hết sức là mỉa mai chua chát, cười ra nước mắt, đau thấu trời xanh!    

No comments:

Post a Comment