Sunday, May 8, 2016

Where Does The Extra Man Come From? - Khi Thì 12 Người, Lúc Thì 13 - Vậy Người Thứ 13 Từ Đâu Ra?

PLEASE WAIT UNTIL THE GROUP CHANGES POSITIONS.
IS IT TWELVE OR THIRTEEN?? 
This will drive you crazy!

Xin vui lòng chờ hình đổi vị trí. 

Mời xem youtube giải đáp

No comments:

Post a Comment