Sunday, November 24, 2013

Bi Hài Kịch : Đò Dọc - Mỹ Huyền - Tâm Đoan- Hà Thanh Xuân- Quang Minh - Hồng Đào

Mời xem bi hài kịch được dàn dựng phỏng theo tiểu thuyết Đò Dọc của nhà văn Bình Nguyên Lộc 


No comments:

Post a Comment