Wednesday, November 27, 2013

Đường Về - PPS Hy Văn

Mời xem những triết lý Phật pháp qua PPS Đường Về (cõi Phật). 

http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/228341939/name/1-PG-%80%A0%A2%C4%92%B0%C6%B0%E1%BB%92%BDng%20V%80%A0%A2%E1%BB%92%A1.pps

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment