Saturday, May 28, 2016

Bài Diễn Thuyết Tuyệt Vời Của Bà Michelle Obama (Phu Nhân Của TT Barrack Obama) (với phụ đề Việt ngữ)

No comments:

Post a Comment