Saturday, February 28, 2015

Di Tích Lịch Sử của VN Xã Hội Chủ Nghĩa...

Vinh dự thay Di Tích Lịch Sử CHXHCN Việt Nam !

Bia di tích nơi Bác Hồ từng... rửa chân !

Ảnh: Facebook Nhật Ký Yêu Nước

Di tích Bác Hồ nơi đã đái ở Quảng Bình, quê Bọ Lập

Văn hóa lịch sử của Việt Nam ngày nay gồm có... đi đái, rửa chân ! Không tin được, đã đái bậy mà còn khoe. Thảo nào dân cả nước đều đái bậy theo vì học tập noi gương Bác.

Trần Văn Giang chuyển

No comments:

Post a Comment