Friday, August 19, 2016

Khổng Tử Dạy Học Trò


Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta.
Học trò  hỏi:
Thưa thầy, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?
Khổng Tử trả lời:
Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!!!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment