Saturday, February 25, 2017

Chỉ Có Ở Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

Cho thần thánh... 

....Và cho người

No comments:

Post a Comment