Monday, January 22, 2018

Đẳng Thức Toán Học Về Đàn Ông Và Đàn Bà


Những so sánh và luận bàn về đàn ông và đàn bà là cả nhiều vấn đề có luận bàn đến muôn đời cũng chưa chắc đã xong. Sau đây một vấn đề về đàn ông và đàn bà bằng các đẳng thức toán học được đề nghị như sau:

– Đẳng thức 1:
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu thành:
Đàn ông – giải trí = Con khỉ + làm việc
Kết luận: Đàn ông mà không giải trí thì như con khỉ chỉ biết làm việc.

– Đẳng thức 2:
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Suy ra:
Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền
Chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông – kiếm tiền = Con khỉ
Kết luận: Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ là 1 con khỉ!

– Đẳng thức 3:
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền
Và cũng lại dùng phép chuyển vế đổi dấu:
Đàn bà – tiêu tiền = Con khỉ
Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như con khỉ thôi.

TỔNG KẾT:
Từ đẳng thức 2 và đẳng thức 3 ta thu được:
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ.
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ.
Nếu cộng 2 và 3 lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền
Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên đẳng thức còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:
ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = CON KHỈ + CON KHỈ, tức là:
ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = 2 CON KHỈ SỐNG ZÍ NHAU

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment