Friday, January 12, 2018

Đời Người Như Canh Bạc - Trầm Vân

Cảm tác bài thơ rất hay, đầy ý nghĩa "CANH BẠC ĐỜI" của thi hữu Người Phương Nam.

No comments:

Post a Comment