Monday, April 2, 2018

Tục Ngữ Dân Gian - Những Câu Tám Chữ


1.- Ông tiền ông thóc ông cóc gì ai.
2.- Dây mơ rễ mái con bú con dì.
3.- Xứ Thanh cậy thế, xứ Nghệ cậy thần.
4.- Cá sông đông chợ nhiều vợ lắm con.
5.- Ân vua giấy vàng, ân làng giấy trắng.
6.- Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau.
7.- Ở bầu thời tròn ở ống thời dài.
8.- Ăn cỗ tìm đến đánh nhau tìm đi.
9.- Ăn không nên đọi, nói không nên lời.
10.- Ăn kỹ no lâu cầy sâu tốt lúa.
11.- Ăn cơm với mắm thời ngắm về sau.
12.- Ông có cái giò bà thò chai rượu.
13.- Hòn đá ném đi hòn chì ném lại.
14.- Ông đồ ông cống cũng sống về cơm.
15.- Cứu được một người phúc đẳng hà sa.
16.- Có công mài sắt có ngày nên kim.
17.- Gậy ngay bóng ngay gậy cong bóng cong.
18.- Kẻ trước đắp nấm người sau ấm mồ.
19.- Có mặt ông sứ vắng mặt thằng ngô.
20.- Cái răng cái tóc một góc con người.
21.- Con chú con bác chẳng khác gì nhau.
22.- Con chị nó đi con dì nó nhớn.
23.- Kẻ khó được vàng người sang cất lấy.
24.- Người tốt về lụa lúa tốt về phân.
25.- Tiền vào nhà khó gió vào nhà trống.
26.- Công nợ trả dần cháo nóng húp quanh.
27.- Chân tốt về hài tai tốt về hoãn.
28.- Người năm bẩy đấng của năm bẩy loài.
29.- Người năm bẩy lạng kẻ vài bốn phân.
30.- Cờ phải nước bí bị phải trời mưa.
31.- Cái trẻ chưa qua cái già đã đến.
32.- Con rô cũng tiếc con riếc cũng muốn.
33.- Cáo chết ba năm quay đầu về núi.
34.- Chứng chết không chừa bán bừa chợ nội.
35.- Khó huyện quan cũng hơn giầu tư vụ.
36.- Không cơm không cháo mạnh bạo gì thày.
37.- Khéo làm thời no khéo co thời ấm.
38.- Khôn chẳng qua nhẽ khỏe chẳng qua lời.
39.- Khôn làm cột cái dại làm cột con.
40.- Làm quan có mả kẻ cả có giòng.
41.- Một người làm quan cả họ được nhờ.
42.- Có trí làm quan có gan làm giầu.
43.- Chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng.
44.- Lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống.
45.- Dâu gia dâu giáo nấu cháo mời nhau.
46.- Trâu tìm cọc, cọc chẳng phải tìm trâu.
47.- Chỉ sông sông cạn chỉ núi núi tan.
48.- Thả con săn sắt bắt con cá rô.
49.- Thầy nói thầy phải vãi nói vãi hay.
50.- Trêu ong ong đốt trêu bụt bụt làm.
51.- Cháy nhà hàng phố bằng chân như vại.
52.- Trẻ chơi đạo trẻ già chơi đạo già.
53.- Tháng chín đôi mươi tháng mười mồng năm.
54.- Sáu mt chưa qua bẩy ba đã đến.
55.- Trầy da ba quan chẩy máu sáu quan.
56.- Sẩy cha còn chú sẩy mẹ bú dì.
57.- Nhời nói kẻ sang có gang có thép.
58.- Máu chẩy đến dâu ruồi bâu đến đấy.
59.- Trời nắng tốt dưa trời mưa tốt lúa.
60.- Đất ít trồng dưa đất thừa trồng cau.
61.- Chớp đông nhay nháy gà gáy thời mưa.
62.- Gió may hiu hiu diều kêu thì rét.
63.- Mưa chẳng qua ngọ gió chẳng qua mùa.
64.- Sáng ngày gió may tối quay gió nồm.
65.- Trăng quầng thời cạn trăng tán thời mưa.
66.- Giáng thấp mưa dầm giáng cao gió giật.
67.- Mười rằm trăng náu mười sáu trăng tròn.
68.- Hai mươi giấc tốt hai mốt nửa đêm.
69.- Làm ruộng có năm nuôi tằm có lứa.
70.- Cấy lúa ruộng lạ giâm mạ ruộng quen.
71.- Làm ruộng cơm nằm nuôi tằm cơm đứng.
72.- Có cấy có trông có trồng có ăn.
73.- Nhiều vốn nhiều lãi nhiều nái nhiều đẻ.
74.- Một trăm của bể cũng nể của vàng.
75.- Tháng năm đong trước tháng mười đong sau.
76.- Tháng năm chèo bẻo tháng mười kéo rơm.
77.- Tháng năm mạ trà tháng ba mạ thóc.
78.- Mùa đông cấy cao mùa chiêm cấy thấp.
79.- Lúa chiêm bóc vỏ lúa mùa sơ tay.
80.- Tháng chín mưa rươi tháng mười mưa thóc.
81.- Tháng tám trâu ra tháng ba trâu lại.
82.- Ba con dương chảy bảy con dương cường.
83.- Tháng mười động ra tháng ba động rằm.
84.- Tháng bảy trông ra tháng ba trông vào.
85.- Tháng tám chưa qua tháng ba đã đến.
86.- Trống một chưa nằm trống năm đã dậy.
87.- Mồng ba ăn dốn mồng bốn ngồi không.
88.- Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng.
89.- Có hỏi sẽ nói có gọi sẽ thưa.
90.- Chẳng ốm chẳng đau làm giầu chẳng khó.
91.- Được ăn được nói được gói mang về.
92.- Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
93.- Nói gần nói xa chẳng qua nói thực.
94.- Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ.
95.- Đi giác sắm bầu đi câu sắm giỏ.
96.- Thợ may ăn giẻ thợ vẽ ăn hồ.
97.- Để một thì giầu chia nhau thì khó.
98.- Một quan tiền công một đồng tiền thưởng.
99.- Một miếng việc làng bằng sàng xó bếp.
100.- Giầu đâu ba họ khó đâu ba đời.
101.- Sống người một nết chết người một tật.
102.- Tốt đẹp phơi ra xấu xa đậy lại.
103.- Điều lành thì nhớ điều dữ thì quên.
104.- Khôn-ngoan về gạo mạnh bạo về tiền.
105.- Cấy lúa thời ra làm nhà thời tốn.
106.- Gần mực thời đen gần đèn thời rạng.
107.- Gởi lời thì nói gởi gói thì mở.
108.- Có mồm thì cắp có nắp thì đậy.
109.- Của người bố tát của ta lạt mực.
110.- Thuốc nam đánh giặc thuốc bắc lấy công.
111.- Thứ nhất hay chữ thứ nhì dữ đòn.
112.- Quan tám cũng ừ quan tư cũng gật.
113.- Nhịn đói qua ngày ăn vay phải nợ.
114.- Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.
115.- Đường đi hay tới nói dối hay cùng.
116.- Ăn ở chẳng lành đọc canh phải tội.
117.- Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
118.- Kẻ trước bắc cầu người sau bắc nhịp.
119.- Con vua vua dấu con chúa chúa yêu.
120.- Của anh anh mang của nàng nàng sách.
121.- Đừng chóng chớ lâu đừng mau chớ chậm.
122.- Không cầu mà được không ước mà nên.
123.- Có cầu có thiêng có kiêng có lành.
124.- Học ăn học nói học gói học mở.
125.- Mùa hạ cả sông mùa đông cả bể.
126.- Đầu năm mua muối cuối năm mua vôi.
127.- Thứ nhất tốt mồi thứ nhì ngồi dai.
128.- Một mái chèo xuôi mười mái chèo ngược.
129.- Cao thành nở ngọn mỗi bạn mỗi đến.
130.- Sống lâu sức khỏe mỗi vẻ mỗi hay.
131.- Cháo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy.
132.- Thịt mỡ dao phay xương xẩu rìu búa.
133.- Thà thiếu thuế vua chưa thua lệ làng.
134.- Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
135.- Của đồng làm ra của nhà làm nên.
136.- Người ăn thì còn con ăn thì hết.
137.- Khôn khi vô sự thảo khi no lòng.
138.- Thuyền mạnh về lái gái mạnh về chồng.
139.- Ông mất của kia bà chìa của nọ.
140.- Bán hàng nói thách làm khách trả rẻ.
141.- Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay.
142.- Nhà giầu tham việc thất-nghiệp tham ăn.
143.- Làm tôi cho ngay ăn mày cho thực.
144.- Đầu làng cờ đỏ đầu ngõ cờ xanh.
145.- Nhất quỷ nhì ma thứ ba học-trò.
146.- Ba bị chín quai mười hai con mắt.
147.- Buôn thuyền buôn vã không đà hà tiện.
148.- Có ăn có chọi mới gọi là trâu.
149.- Một đồng một giỏ chẳng bõ nghề đan.
150.- Ba cọc ba đồng cũng xong một việc.
151.- Hàng xay hàng xảo ảo não chồng con.
152. Muốn giầu nuôi tằm muốn nằm đi kiện.
153.- Muốn lãi buôn bè muốn què đánh vật.
154.- Chưa biết tập bò đã lo tập đứng.
155.- Chưa đủ lông cánh đã tập bay bổng.
156.- Sự làm hay hỏng sự hỏng hay chờ.
157.- Bận trước phải đau bận sau phải dái.
158.- Thợ rào có đe ông nghè có bút.
159.- Đàn-ông như rọ đàn-bà như hom.
160.- Người hiền tài mạo trắng gạo ngon cơm.
161.- Hữu tác hữu thực vô tác gác mỏ.
162.- Ăn bốc quen tay ngủ ngày quen mắt.
163.- Tối đâu là nhà ngủ đâu là giường.
164.- Đời cua cua máy đời cáy cáy đào.
165.- Bống có gan bống, bớp có gan bớp.
166.- Đương đi đường quang đâm quàng bụi rậm.
167.- Bòn nơi áo rách đãi nơi quần hồng.
168.- Con chim có tổ con người có tông.
169.- Một lời nói dối sám hối bẩy ngày.
170.- Miếng ngon nhớ lâu điều đau nhớ đời.
171.- Một con ngựa đau cả tầu chê cỏ.
172.- Một người đứng đường cả làng làm ăn.
173.- Có mười thời tốt có một thời xấu.
174.- Đồng một có người đồng mười có ta.
175.- Thịt gà cũng hám cháo cám cũng thèm.
176.- Đồng bấc thì qua đồng quà thì chớ.
177.- Bán anh em xa mua láng-giềng gần.
178.- Ở giang-sơn nào có anh-hùng nấy.
179.- Liệu cơm gắp mắm liệu con gả chồng.
180.- Làm thầy nuôi vợ làm thợ nuôi miệng.
181.- Của chẳng ngon nhà nhiều con cũng hết.
182.- Được mối hàng chị chẳng nhường cho em.
183.- Không có cá lấy rau má làm ngon.
184.- Miệng còn xe lại có chè thiết khách.
185.- Tránh ông Bạch-Mã ngã ông Ba-Vì.
186.- Con trai Bát-Tràng thần-hoàng Kiêu-Kỵ.
187.- Thứ nhất Cổ-Bi thứ nhì Cổ-Loa.
188.- Xứ đông Bạch-Xam xứ Tam Hành-Thiện.

 Lê Hoàng Ân biên soạn

No comments:

Post a Comment