Friday, May 14, 2021

Phượng Buồn - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,

Bây giờ dịch covid trong nước đang diễn biến phức tạp. 

Chánh quyền đang tìm cách phòng chống để dịch không lây lan. 

Biện pháp là cho nghỉ hè sớm, sau khi các trường học đã cho học sinh thi xong học kỳ hai.

Mùa hè của các cháu năm nay đến sớm, trước 2 tuần.

Mùa hè chẳng được đi chơi. Dù sao phòng ngừa là tốt.

Xin có bài thơ cảm tác...

No comments:

Post a Comment