Saturday, July 24, 2021

Vui : Giàn Hoa Lý Sắp Đổ


Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:

- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thầy đề thưa:
- Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên  lính lệ ra lôi cổ nó vào đây. Cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm  tằng hắng hầm hầm bước ra.
Quan ông thấy bóng quan bà bổng líu cả lưỡi lại, nói lập bập cà lăm bảo thầy đề:
- Thôi ... thầy... tạm lui... Giàn... giàn hoa lý nhà tôi cũng.... cũng .... sắp đổ rồi!

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment