Monday, June 10, 2013

Qua Thời Con Gái

Bài thơ cảm tác của thi hữu Trầm Vân nhân đọc bài "Mặt Hay Lòng" của Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment