Monday, October 19, 2015

Are You Ready to Meet the New Elvis? - Nhóc tì 2 tuổi nhảy như Elvis

Mời xem nhóc tì 2 tuổi nhảy rất điệu đà. Hết sảy!

1 comment: