Monday, March 28, 2016

Nỗi Nhớ Xa Xăm - Thơ Trầm Vân - Nhạc: Ngày Xưa Hòang Thị - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Trầm Vân
Nhạc: Ngày Xưa Hòang Thị - Phạm Duy
Tiếng hát: Thái Thanh 

No comments:

Post a Comment