Monday, March 14, 2016

Vũ Khí Chống Đạo Hồi - How The Hungarians Are Stopping Muslims From Crossing The Border Into Their Country!

Đạo Hồi kiêng cử thịt heo..... Không dám đến gần hoặc nhìn....heo.
Cảnh sát nước này dùng....con heo để chận dân Muslim xâm lăng vào nước họ.

No comments:

Post a Comment