Monday, October 24, 2016

Mối Hận Hòang Sa - Thơ Trầm Vân - Youtube Lính Thủy

Thơ Trầm Vân
Nhạc : Đáp lời sông núi - Trúc Hồ
Lính thuỷ thực hiện khung thơ và kèm nhạc

No comments:

Post a Comment