Sunday, June 9, 2019

Vợ Đảm Hay Vợ Đoảng!

Chồng ốm bảo vợ hầm cho nồi cháo gà, 
dặn kỹ là gà hầm phải để cả con không chặt nhỏ.

Nhìn nồi cháo gà mà hết hồn phát "sốc" luôn, 
Vợ ơi là vợ..!!!


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment