Tuesday, August 6, 2013

A Beautiful Sight

Mời xem thế giới Lòai Chim Cánh Cụt (Penguins)

http://www.youtube.com/watch_popupv=SkY03n0_sD8&vq=medium

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment