Thursday, August 29, 2013

Trăm Hay Không Bằng Quen Tay

Mời xem một màn biểu diễn ngọan mục, tin chắc sẽ làm hài lòng qúy vị.

 http://www.youtube.com/watch_popup?v=47f7O9V4ELE&feature=youtu.be

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment