Sunday, October 6, 2013

Lời Hay Ý Đẹp - PPS Bùi Phương

Mời thưởng thức tiếng kèn Saxaphone và suy ngẫm lời hay ý đẹp qua PPS Bùi Phương1 comment: