Wednesday, December 25, 2013

Những Câu Trả Lời Của Socrates


Những câu trả lời của Socrates, nhà hiền triết xứ Hy Lạp.

1. - Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?
- Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
- Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.
3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
- Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
- Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
- Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt?
- Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.
8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
- Khuyên bảo.
9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
- Tự biết mình.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment