Saturday, October 11, 2014

Hạnh Phúc


Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: TÔI MUỐN HẠNH PHÚC

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI

Nhà sư bảo: "Hãy bỏ cái TÔI đi". 
Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN

và bảo :" Hãy bỏ tham MUỐN đi ! '' 

- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .

Hạnh phúc của Đạo Phật ''ngộ'' thiệt !
Người đời thì ''lượm vô '' mới hạnh phúc . Người tu Phật thì phải bỏ ra mới hạnh phúc. Khác là vậy !. 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment