Sunday, July 17, 2016

Lại Quả Cúng Tà - Giang Hà


Thương hải tang điền ngư dân ta
Trẻ thơ bỏ trường lớp táng gia...
Nhà máy tự trị đâu quyền nước?
Xóm chài di dời chẳng nóc nhà!
Cá ươn thuyền giá đau lòng quốc
Rừng chết biển dơ tảo nở hoa
Formosa... cám ơn các chú...
Năm trăm triệu lại quả cúng tà
 Giang Hà
Melbourne   11/07/16
Cảm tác đảo vận & vần ( Thơ QĐN Bà Huyện Thanh Quan )

No comments:

Post a Comment