Sunday, November 27, 2016

Một Thời Ta Đã Yêu Thầm - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Từ bài viết nầy của tác giả Võ Kỳ Đền, tôi đã cảm tác nên bài thơ, Một Thời Ta Đã Yêu Thầm...

No comments:

Post a Comment