Wednesday, November 16, 2016

Trump and Trumpet (Ông Trump và Cây Kèn)

Mời click vô hình. Sau khi mở ra, cho mũi tên vào cây kèn và rà quanh đầu ông Trump. Have fun!

No comments:

Post a Comment