Thursday, November 24, 2016

Yêu, Và Được Yêu - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE, 
Từ bài viết "Câu Chuyện Buồn Ngày Tạ Ơn" của tác giả Huy Phương, tôi thấy tâm đắc, và đã cảm tác nên bài thơ sau...ĐCL

No comments:

Post a Comment