Friday, November 24, 2017

Mỹ Đi Rồi Mỹ Đến - Ba Bùi


Khi đi thì vội thì vàng,
Ngày nay trở lại chọn đàng mà vô.
Đậu trên cái mả, cái mồ.
Giặc xưa, nay chỉ là đồ... bưng bô!Cộng sản độc tài trốn đáy quần,
U u tối tối bám ôm chân !
"Nữ Vương" dũng khí Trump chỉ rõ
Việt tộc tự hào diệt Hán xâm.
"Nga - Nấm" tinh thần cộng bắt nhốt,
Coi khinh đám vẹm Nhất Phu Nhân.
Chủ quyền lãnh hải sản giao bán,
Ô nhục sản triều đáng cục phân...
Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment