Thursday, July 18, 2019

Những Tấm Ảnh Ngậm Ngùi - Huỳnh Chiếu Đẳng

Sáng kiến của nhà "thiết kế" chống dân vô gia cư ở San Francisco

Ban đêm trời lạnh tìm góc kẹt khuất gió để nằm tạm cũng không xong.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment