Friday, July 19, 2019

Thằng Ăn Cướp Cô Đơn


Một người chơi với một người
Một thằng ăn cướp đang ngồi buồn thiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Còn thằng ăn cướp buồn thiu một mình.

Fb Hoàng Hùng

No comments:

Post a Comment