Friday, September 20, 2013

16 Girls + 1 Bicycle = Awesome

Mời xem một màn biểu diễn xe đạp ngọan mục

http://www.flixxy.com/chinese-bicycle-acrobatics.htm#.UVkcKWQazCQ

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment