Monday, September 23, 2013

Cho Trọn Đường Tình (Hồi Đáp) - Trầm Vân

Mời xem đôi vần thơ phúc đáp "Cho Trọn Đường Tình" của thi hữu Trầm Vân

No comments:

Post a Comment