Monday, September 12, 2016

Growing Of Durians - PPS Bùi Phương

Mời xem trái sầu riêng từ lúc mới kết nụ cho đến khi lớn đủ để hái. 

No comments:

Post a Comment