Saturday, September 24, 2016

Hết Chỗ Rồi!


Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà cán bộ đảng xin ăn. 

Người cán bộ đảng không cho, lại còn mắng:

– Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên ấy!

Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:

– Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây!

Gã đảng viên liền nói:

– Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy còn lên đây  làm gì cho bẩn mắt?

– Không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy toàn đảng viên cộng sản như ông chiếm hết chỗ rồi.


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment