Sunday, January 22, 2023

Cung Chúc Tân Xuân - Vạn Sự Như ÝCUNG hỷ Tân Niên đến trước nhà!
Welcome to the New Year that has just arrived at my home!

CHÚC mừng thân hữu khắp gần xa.

Best wishes to all my dear friends who live from near to far.

TÂN niên phước lộc tăng thu nhập.
The New Year will bring not only blessings and fortunes but also increase your revenue.
 

XUÂN nhật thọ tài giảm phát ra.
Not only will you gain much money, but you will also spend little during the Spring festival.

VẠN thế bao người cầu phú quý?
Do you know how many people have striven to gain wealth and stature in generations?
 

SỰ đời lắm kẻ đắc vinh hoa?

Do you know how many people have attained glory and prestige in life?

NHƯ sương, mộng, hởi người mê vọng?

Like a drop of dew or a dream, do the delusional enthusiasts disillutionize?

Ý nhập thân, bừng tĩnh giấc kha!

Let’s be conscious, and wake up from the nightmare!

 

Thiện Ngôn
2015

1 comment:

  1. 🌸🍀Vạn Sự Như Ý 🍀🌸
    Lời chúc Xuân của vi hữu Thiện Ngôn, thật tuyệt vời, kính phục và tâm đắc vô cùng 🙏
    Lính thủy

    ReplyDelete