Monday, January 16, 2023

Tết Quê Người - Hàn Thiên Lương

 

Mùa xuân vẫn đến chốn quê người

Riêng tết quê nhà biền biệt thôi!

Nhấm nháp chung trà xuân cách trở

Nhâm nhi chén rượu hận xa xôi.

Lòng đau nhớ tiếc mùa xuân cũ

Dạ tiếc thương buồn cảnh tết côi.

Lặng ngắm quê người hoa vẫn thắm

Hoa lòng lại bạc trắng màu vôi!


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment