Thursday, September 4, 2014

Rau Dại Miền Tây

Quý bạn còn nhớ những lọai rau dại sông nước miền tây này không?  
Mắm kho mà thiếu rau đồng 
Như lân thiếu pháo, như rồng thiếu mây!  

No comments:

Post a Comment