Friday, September 26, 2014

Ngã rẽ Cuộc Đời - Quang Minh - Hồng Đào -Trang Thanh Lan - Mỹ Huyền

Nếu nói láo không làm hại ai thì cũng nên nói láo cho vui lòng người ta.

No comments:

Post a Comment