Thursday, September 18, 2014

Biên Hòa Memories #476 / Chuyến Tàu Về Quê Ngoại - Giang Tử.

Một youtube thay lời tiễn đưa cố ca sĩ Giang Tử về cỏi vĩnh hằng!

No comments:

Post a Comment