Sunday, March 29, 2015

Video Máy Hái Nho, Dâu Tây, Cải Bắp

Mời quý bạn click vào ảnh để xem hái nho, dâu tây, cải bắp bằng máy. Nhân lực chỉ một người. Trong vòng mấy phút đã đầy một xe cam nhông! Thấy mà ham!

 

No comments:

Post a Comment